Czy to korupcja?

Paź 20th Czy to korupcja?
Dodano czwartek 20th 8:32:03

O korupcji mówi się dużo, ale niestety nie idzie to w parze z faktyczną wiedzą na ten temat. Szczególnie w środowisku biznesowym jest szereg powielanych stereotypów. Utwierdzają one „białe kołnierzyki” w przekonaniu, że ich działanie to pozytywna kreatywność i jest daleka od przekroczenia ram prawnych.

Oczywiście chwalebnym jest w organizacjach biznesowych budowanie polityki compliance. Przytacza się w takich materiałach informacje, że: firma działa etycznie, kieruje się określonymi wartościami, jest w swoim działaniu transparentna, pracownicy się szanują, kanały komunikacji w firmie działają bez zastrzeżeń i to wszystko ładnie komponuje się w misję, wizję, kulturę korporacyjną i wiele innych elementów. Na zewnątrz powstaje idealny obraz. W zasadzie zarząd mając na stronie internetowej spółki tak wymalowane „główne prawdy firmowe”, patrzy na nie z poczuciem dumy i spokoju w zakresie zabezpieczenia firmy od ryzyka zachowań i zdarzeń korupcyjnych. Ten komfort i spokój jest złudny, ponieważ poprzestanie jedynie na tej „części PR-owej” nie będzie przeciwdziałać realnej korupcji.

Z całym szacunkiem dla wszystkich pracujących w biznesie - motywacja etyczna to nie jest argument wystarczający do realnego przeciwdziałania korupcji. Menedżerowie muszą znać realną paletę sytuacji rodzących ryzyko zaistnienia przestępstwa oraz rozumieć, jaka jest odpowiedzialność i konsekwencje przestępczego działania.

Generalnie w biznesie prywatnym panuje przekonanie, że korupcja dotyczy tylko sektora publicznego oraz wszelkich podmiotów reprezentujących skarb państwa. W wielu analizowanych przypadkach z sektora prywatnego, w których doszło do interwencji prokuratury w związku z korupcją, ujawnił się wyraźny brak wiedzy wśród menadżerów. Przecież art. 296 A KK mówi wyraźnie o żądaniu lub przyjmowaniu korzyści w zamian za wyrządzenie szkody jednostce organizacyjnej lub dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji. W wypadku udowodnienia przestępstwa menedżerowi firmy z sektora prywatnego w skrajnym wypadku grozi mu kara pozbawienia wolności nawet na osiem lat. Nawet jeśli menadżer przyjmie korzyść nie mając świadomości, że jego działanie może ułatwić lub wywołać inne przestępstwa.

Dla lepszego uzmysłowienia przykład. W branży budowlanej kierownik kontraktu zatrudniony u głównego wykonawcy przyjął korzyść finansową w zamian za pozytywną weryfikację firmy dostarczającej usługi i materiały budowlane. Przez jego działanie do realizacji zadań na odcinku budownictwa drogowego została dopuszczona firma, która nie powinna przejść rejestracji. Wręczając łapówkę stała się jednak pełnoprawnym podwykonawcą. Działając w zorganizowanej grupie przestępczej korumpowała później: inspektorów nadzoru na budowie fałszując protokoły odbioru, wyłudzając poświadczenie nieprawdy w protokołach, fałszując swoje referencje, dokumenty z banku, urzędu skarbowego, ZUS. Grupa ta dopuściła się szeregu przestępstw działając co najmniej rok i wyrządziła wielomilionowe szkody.

Analiza tego przypadku wskazała, że wszystko zaczęło się od korupcji kierownika kontraktu - pierwszego w łańcuchu zdarzeń. Trzeba mieć świadomość, że korupcja często jest „w zbiegu” z innymi przestępstwami jak: fałszerstwo, kradzież, podżeganie do popełnienia przestępstwa, działanie na szkodę firmy, działanie w grupie przestępczej.

Wykazanie słabości przez menadżera i przyjęcie korzyści zwykle nie kończy się tylko na tym etapie. Ci którzy wręczają łapówki często są w trybie popełniania także innych przestępstw. Bardzo często ta jedna łapówka jest na późniejszym etapie podstawą do szantażu menadżera, który stopniowo jest wciągany w kolejne, coraz poważniejsze przestępstwa. Ich efektem są także rosnące straty dla jego firmy.

Dlatego tak istotne jest przygotowanie odpowiednich zasad i procedur przeciwdziałających korupcji oraz ich skuteczne wdrożenie w organizacji, poprzez poinformowanie i nauczenie ich używania przez pracowników. Tylko synergia tych dwóch elementów przyniesie odpowiedni efekt i zminimalizuje ew. ryzyka wynikające z procederu korupcji.

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.