Liczby nie kłamią


Przestępstw

170 000 przestępstw gospodarczych rocznie. 30% wzrost w przeciągu ostatnich 5 lat. Głównie były to wyłudzenia, kradzieże i szantaże.


Oszustw

44 000 przestępstw rocznie przeciwko mieniu. Rośnie udział oszustw przeciwko dużym firmom.


Fałszerstw

13 000 przestępstw rocznie przeciwko wiarygodności dokumentów. Najwięcej dotyczyło podrabiania, przerabiania lub używania podrobionego dokumentu.

%
50% polskich przedsiębiorstw przyznaje, że doświadczyło nadużyć.
%
55% nadużyć zostało popełnionych przez osoby z wewnątrz organizacji.
%
45% nadużyć zostało zgłoszonych przez sygnalistów.
Żródło : MSWiA, PWC

Mapa zagrożeń

Odpowiedzialność menedżera

Czy kluczowi menedżerowie w firmie są świadomi prawnego wymiaru podejmowanych przez siebie decyzji?

Każda decyzja biznesowa niesie za sobą skutki. Brak znajomości podstawowych regulacji prawnych wśród menedżerów może wygenerować ryzyka dla firmy w wymiarze finansowym, prawnym lub wizerunkowym. Dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa procesu biznesowego potrzebna jest wiedza i świadomość w zakresie odpowiedzialności menedżerskiej. Sukcesem dla firmy jest połączenie profesjonalizmu i kreatywności kadry kierowniczej z odpowiednim przygotowaniem i świadomością w zakresie bezpieczeństwo biznesu. 

Czy Twoja firma przeszkoliła kadrę kierowniczą w zakresie odpowiedzialności menedżerskiej?

Kradzież i oszustwa

Czy jest możliwe wyprowadzenie majątku, wyłudzenie lub kradzież w Twojej firmie?

Aż 55% ogółu wszczynanych postępowań w sprawach o przestępstwa gospodarcze to sprawy o oszustwa – podaje MSWiA. Mamy do czynienia ze zjawiskiem wyraźnej eskalacji przestępczości ekonomicznej. Zwiększa to ryzyko prowadzenia działalności przez firmy z sektora prywatnego.

Czy Twoja firma jest przygotowana na rosnące zagrożenie w tym obszarze? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Szantaż i manipulacje

Czy firma jest narażona na szantaż i manipulacje ze strony podmiotów zewnętrznych?

Centralne Biuro Śledcze eliminuje rocznie 140 zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomicznym – podaje Komenda Główna Policji. To pokazuje jak niebezpieczne stało się otoczenie rynkowe polskich firm. Zorganizowana przestępczość gospodarcza stosuje obecnie wszystkie dostępne metody, aby zrealizować swoje cele. Najczęściej mamy do czynienia ze zdarzeniami: wywierania nacisku, szantażem, manipulacją, korupcją, podżeganiem do popełnienia przestępstwa. Stało się to realnym zagrożeniem prawie dla każdej firmy. Efektywną metodą obrony przed tego typu sytuacjami jest edukacja pracowników oraz przygotowanie systemu zasad postępowania i prewencji.

Czy Twoja firma posiada „program obronny” na wypadek próby szantażu, manipulacji lub innych działań przestępczych?  Jeżeli nie to zmień to z nami.

Fałszowanie dokumentów

Czy wykluczasz sytuacje, w której możesz mieć do czynienia ze sfałszowanymi dokumentami w firmie?

Średnio około 9 tysięcy osób rocznie skazuje się w Polsce za przestępstwa przeciwko dokumentom – wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Coraz częściej umowy, protokoły, faktury, referencje oraz inne istotne dla firmy dokumenty są podrabiane celem osiągnięcia korzyści finansowych przez grupy przestępcze. Aby uniknąć powyższego niebezpieczeństwa należy wprowadzić profesjonalny i skuteczny program bezpieczeństwa obiegu dokumentów w organizacji.

Czy w Twojej firmie istnieją metody badania dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie ich wiarygodności? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Utrata istotnych danych

Czy istnieje ryzyko utraty istotnych danych dla Twojej firmy?

80% wycieków informacji tajnych, poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa następuje przez osoby zatrudnione w firmie. Wynika to z faktu, że w zakresie bezpieczeństwa danych, firmy dbają głównie o infrastrukturę informatyczną, zapominając przy tym o tzw. czynniku ludzkim. Doświadczenie wskazuje, że przestępcy nie muszą łamać szyfrów i włamywać się do systemów IT, żeby w nieuprawniony sposób zdobyć istotne informacje czy dane. Wystarczy zastosować dobrą manipulację socjotechniczną lub użyć do komunikacji kanałów społecznościowych, aby od nieświadomego pracownika pozyskać informacje pozwalające w poważny sposób zaszkodzić naszej firmie. Brak odpowiedniej edukacji w zakresie powyższych zagrożeń powoduje narażenie firmy na ogromne ryzyko, które może skutkować wymiernymi stratami dla przedsiębiorstwa.

Czy Twój zespół jest przygotowany na rosnące zagrożenie w obszarze kradzieży wrażliwych danych firmy? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Bezpieczeństwo kadry zarządzającej

Czy firma dba o bezpieczeństwo swojej kadry zarządzającej?

Szantaż, podżeganie, kradzież laptopa oraz wiele innych działań przestępczych może spotkać menedżera, ponieważ jest on postrzegany jako osoba decyzyjna i posiadająca istotne informacje biznesowe. Kadra zarządzająca jest szczególnie narażona na inwigilację, szpiegostwo gospodarcze oraz próby nacisku i wywierania wpływu. Dlatego należy edukować zarząd, dyrektorów i kierowników, aby wiedzieli jak chronić istotne informacje oraz zachować się w sytuacjach niebezpiecznych np. przy próbie wywierania na nich presji.

Czy menedżerowie Twojej firmy mają wiedzę jak przeciwdziałać zdarzeniom niebezpiecznym w swoim otoczeniu? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Zarządzanie kryzysowe

Czy firma jest przygotowana na skuteczne działanie w sytuacji kryzysowej?

Sytuacji kryzysowej nie można przewidzieć, ale można się na nią przygotować. W czasie kryzysu brak odpowiednich procedur, scenariuszy działania oraz wiedzy uniemożliwia skuteczne zarządzanie. Warto przygotować organizację na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Bez tego narażamy ją na poważne ryzyka biznesowe, finansowe i wizerunkowe, które mogą skutkować nieodwracalnymi stratami.

Czy Twój zespół posiada wiedzę oraz narzędzia do efektywnego działania podczas kryzysu w firmie? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Utrata ciągłości działania

Czy jesteś przygotowany na wypadek utraty ciągłości procesu biznesowego?

Utrata ciągłości procesu biznesowego może powstać na skutek nieprzewidzianych działań przestępczych, siły wyższej oraz zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W każdym wypadku zaistnienia takiej sytuacji zarządzanie firmom staje się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Efektem wystąpienia takiego zagrożenia są straty finansowe znacznych rozmiarów lub nawet bankructwo firmy. Obowiązkiem wyższej kadry zarządzającej jest przygotowanie alternatywnej strategii zarządzania w wypadku takiego kryzysu.

Czy Twoja firma posiada system zarządzania kryzysowego na wypadek utraty ciągłości procesu biznesowego? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Działania organów kontroli i ścigania

Czy jesteś przygotowany na wypadek nieprzewidzianego działania organów kontroli lub ścigania?

Nie ma dnia, aby w portalach informacyjnych, dziennikach telewizyjnych i radiowych nie pojawiła się wiadomość że: „CBŚ zatrzymał prezesa firmy X, ABW zatrzymało kilku dyrektorów w związku z aferą korupcyjną w firmie Y, CBA rozpoczęło kontrolę w firmie Z.” W obecnej sytuacji rynkowej nie jest wykluczone, że organy ścigania podejmą ustawowe działania w Twojej firmie – może związane z Tobą. Dlatego kluczowe osoby w spółce powinny znać swoje prawa i obowiązki oraz uprawnienia organów ścigania, aby takie spotkanie odbywające się przy dużym stresie, potoczyło się jak najbardziej profesjonalnie i bezpiecznie. Nie można się tego nauczyć z książek lub filmów. Wiedzę na ten temat, popartą odpowiednią podstawą prawną i doświadczeniem biznesowym można skutecznie pozyskać jedynie od ekspertów z obszaru bezpieczeństwa biznesu.

Czy Twoja firma posiada wiedzę i zasady postępowania na wypadek kontroli organów ścigania? Jeżeli nie to zmień to z nami.

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.