Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kwi 10th Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Dodano wtorek 10th 6:15:35

28 marca 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Akt ten wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. dyrektywa AML IV). Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić ustawę o taj samej nazwie, pochodzącą z 2000 roku.

Jak informuje Ministerstwo Finansów – odpowiedzialne za przygotowanie ustawy – najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów dotyczą:

 • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych oraz zakresu obowiązków niektórych kategorii instytucji obowiązanych,
 • przygotowywania krajowej oceny ryzyka oraz na jej podstawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • środków bezpieczeństwa finansowego, których zakres stosowania jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka,
 • ustanowienia systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wymiany informacji pomiędzy GIIF a jednostkami współpracującymi,
 • kar administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane za naruszenia przepisów ustawy (wysokość kar oraz organy uprawnione do ich nakładania),
 • stosowania szczególnych środków ograniczających,
 • zakresu zadań i składu Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców najważniejsze jest, że ustawa wskazuje podmioty zobowiązane do jej przestrzegania określając je mianem instytucji obowiązanych.  Obok precyzyjnie określonych, prowadzących działalność finansową np. banków, SKOKów czy kantorów, do katalogu zostali włączeni wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący lub dokonujący płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Czyli każdy przedsiębiorca obracający ww. kwotą w gotówce staje się instytucją obowiązaną i musi stosować się do wymagań nałożonych przez ustawę.

Do obowiązków tych należy przede wszystkim przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Ponadto firmy objęte przepisami ustawy muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące m.in. due diligence kontrahentów czy bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta. Podmiot będący instytucją obowiązaną powinien również wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wrażenie robi też wymiar kar nakładanych za niestosowanie się do przepisów ustawy. Ich maksymalna wysokość, dla określonych instytucji obowiązanych, wynosi: w przypadku osoby fizycznej – do 20 868 500 zł; w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym. Kary administracyjne zależą m.in. od rodzaju organizacji, wagi naruszenia, czasu jego trwania itp. W zależności od  przypadku naruszenia, nakładane są przez: Ministra Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Narodowy Bank Polski lub Komisję Nadzoru Finansowego. Co więcej, ustawodawca przewidział jeszcze radykalniejsze środki. Za przekazywanie GIIF nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych osoba reprezentująca podmiot obowiązany podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat!

Nowych regulacji jest coraz więcej. Kolejnych kilka jest w trakcie legislacyjnego procedowania. Zarządzając biznesem niezmiernie istotne jest śledzenie wprowadzanych regulacji i odpowiednie przygotowanie na nie swojej organizacji, aby w pewnym momencie nie okazało się, że obejmują one niepostrzeżenie również obszar naszej działalności. W takim przypadku spotkanie z organami regulacyjnymi lub kontrolnymi na pewno nie będzie należało do przyjemnych.

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846
 • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.