Wytyczne do francuskiej ustawy antykorupcyjnej

Mar 9th Wytyczne do francuskiej ustawy antykorupcyjnej
Dodano piątek 9th 3:11:13

W marcu mija dziewięć miesięcy od kiedy w pełni zaczęły obowiązywać we Francji przepisy tamtejszej ustawy antykorupcyjnej tzw. Sapin II. Akt ten wprowadził szereg regulacji, które mają przeciwdziałać zjawiskom korupcyjnym. Największym novum dla francuskiego porządku prawnego było utworzenie rządowej agencji antykorupcyjnej (Agence Française Anticorruption - AFA) oraz nałożenie na część organizacji obowiązku wdrożenia mechanizmów zgodności antykorupcyjnej.

Aby ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych realiów prawnych, nowa agencja została zobowiązana do opracowania zbioru wytycznych do ustawy. Taki zbiór, po uprzednich konsultacjach społecznych, ukazał się wraz z końcem 2017 roku pod nazwą „Wytyczne w sprawie pomocy podmiotom sektora prywatnego i publicznego w zapobieganiu i wykrywaniu: korupcji, handlu wpływami, wymuszeń urzędników publicznych, nielegalnego posiadania udziału, sprzeniewierzania funduszy publicznych i płatnej protekcji”.

Zalecenia, chociaż nie są prawnie wiążące, stanowią praktyczny drogowskaz dotyczący zakresu Sapin II oraz środków, które powinny zostać wdrożone przez organizacje, aby spełnić nowe wymogi w zakresie zgodności. Będą one stanowić punkt odniesienia w przypadku kontroli prowadzonych przez AFA. W wytycznych określono m.in.:

  • zakres terytorialny ustawy - obowiązek zgodności ujęty w Sapin II odnosi się do podmiotów prawnych mających siedzibę we Francji - zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dotyczy to również francuskich filii zagranicznych koncernów. Dodatkowo przepisy mają zastosowanie do wszystkich wyżej wymienionych podmiotów, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie działają - o ile nie podlegają bardziej rygorystycznym przepisom antykorupcyjnym;
  • mapowanie ryzyka - wytyczne przyjmują pragmatyczne podejście, zakładające, że mapa ryzyka podmiotu powinna być elastyczna, aby identyfikować, analizować i klasyfikować podatność organizacji na jakiekolwiek ryzyko związane z korupcją. Warto zauważyć, że mapa ryzyka jest formalnym dokumentem, który musi być gotowy do „natychmiastowego przedłożenia urzędnikom" AFA;
  • należyta staranność wobec stron trzecich - pomimo krytyki i zastrzeżeń wyrażonych na etapie konsultacji, wytyczne poszerzają zakres oceny osób trzecich określonych w Sapin II - co może w praktyce prowadzić do bardzo szczegółowych procesów należytej staranności;
  • kodeks postępowania antykorupcyjnego - organizacje objęte ustawą powinny wdrożyć kodeks postępowania, który należy włączyć do wewnętrznych zasad firmy (po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem pracowników firmy - zgodnie z wymogami francuskiego prawa pracy). Kodeks będzie miał zastosowanie do całego personelu i powinien być aktualizowany, gdy tylko nastąpi znacząca zmiana na mapie ryzyka.

Zbiór wytycznych jest gestem wykonanym w stronę francuskich organizacji. Na pewno ułatwi poruszanie się wśród często niejednoznacznych przepisów ustawy Sapin II. Sama idea takiego opracowania nie jest rozwiązaniem nowym – podobne dokumenty zostały wydane przez służby amerykańskie i brytyjskie jako suplementy obowiązujących w tych krajach regulacji antykorupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act w USA oraz UK Bribery Act w Wielkiej Brytanii). Pojawia się pytanie, czy w obliczu zbliżającej się wielkimi krokami Ustawy o jawności życia publicznego, polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na podobne wsparcie? Biorąc pod uwagę, że projektowana ustawa czerpie garściami z wyżej wymienionych rozwiązań to można się spodziewać, że i w tym aspekcie zostaną zastosowane standardy światowe. Jednakże do tej pory nie słychać, aby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym były prowadzone jakieś prace tym kierunku, co pozwala przypuszczać, że o ile zostanie wydany, to nastąpi to długo po wejściu w życie nowych regulacji.

Angielska wersja wytycznych:

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/French_Anticorruption_Agency_Guidelines.pdf

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.