Sprawdź poziom odporności Twojej firmy na nadużycia

Lut 5th Sprawdź poziom odporności Twojej firmy na nadużycia
Dodano poniedziałek 5th 5:17:49

Najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów powstałych w wyniku nadużyć jest stworzenie takich warunków, które skutecznie zapobiegną powstawaniu niepożądanych zjawisk. Jak zapewne wiedzą czytelnicy naszego bloga, nie istnieje jeden uniwersalny sposób, gdyż firmy różnią się między sobą m.in. wielkością, rodzajem procesu biznesowego, kulturą organizacyjną czy systemami zarządzania nieprawidłowościami. Dlatego podejmując decyzję o poważnym potraktowaniu bezpieczeństwa swojego biznesu, w pierwszej kolejności należy ocenić, na jakim poziomie znajduje się jego odporność wobec szkodliwej działalności pracowników i podmiotów zewnętrznych. Uzyskana informacja będzie stanowić punkt wyjścia do następnego etapu, czyli stworzenia dopasowanego planu zapobiegania powstawaniu nadużyć.

A jak się zabrać za taką ocenę? Z pomocą przychodzą specjaliści Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organizacji zrzeszającej audytorów śledczych z całego świata. Bazując na swoich doświadczeniach opracowali oni listę pytań, które w przystępny sposób pozwolą ocenić skuteczność metod funkcjonujących w przedsiębiorstwie i określić jego miejsce na osi proceduralnej odporności na oszustwa. Zachęcamy do weryfikacji swojej organizacji.

 1. Czy pracownicy firmy przeszli szkolenie dot. przeciwdziałaniu nadużyciom?
  • Czy pracownicy rozumieją czym jest nadużycie?
  • Czy wyjaśniono personelowi, jakie koszty ponosi firma i jej pracownicy (obejmujące utracone zyski, pogorszenie wizerunku, spadek morale i wydajności) w wyniku nadużyć?
  • Czy pracownicy wiedzą, gdzie mogą szukać wsparcia, w przypadku zetknięcia się z dwuznacznymi etycznie sytuacjami i czy mają poczucie, że mogą o tym mówić szczerze i bez ogródek?
  • Czy polityka „zero tolerancji dla nadużyć” została zakomunikowana pracownikom i została poparta odpowiednimi działaniami?
 2. Czy firma posiada skuteczny system zgłaszania i zarządzania incydentami?
  • Czy pracownicy zostali przeszkoleni, jak zgłaszać informacje o rzeczywistych lub potencjalnych przypadkach nadużyć?
  • Czy w firmie funkcjonuje anonimowy kanał zgłaszania przypadków nadużyć?
  • Czy pracownicy mają zaufanie, że mogą zgłaszać podejrzane działania anonimowo i/lub poufnie, bez obaw przed represjami?
  • Czy pracowników zapewniono, że zgłoszone przypadki zostaną szybko i dokładnie przeanalizowane?
  • Czy zasady i mechanizmy zgłaszania nadużyć obejmują również dostawców, klientów i inne podmioty zewnętrzne?
 3. Czy podjęto proaktywne środki walki z nadużyciami, a informację o ich zastosowaniu dostatecznie nagłośniono?
  • Czy przypadki oszustwa są tropione w sposób dynamiczny czy raczej pasywny?
  • Czy w firmie wdrożono system audytów dot. prawidłowego stosowania procedur wewnętrznych?
  • Czy w organizacji realizowane są niezapowiedziane kontrole mające na celu wykrywanie nadużyć pracowniczych?
 4. Czy zarząd kreuje klimat i atmosferę uczciwości i otwartości?
  • Czy były przeprowadzane ankiety wśród pracowników, aby określić w jakim stopniu postrzegają oni, że zarząd postępuje uczciwie i otwarcie?
  • Czy nakładane progi wyników są realistyczne?
  • Czy w organizacji został ustanowiony, wdrożony i przetestowany proces nadzoru nad ryzykiem nadużyć, który jest sprawowany przez zarząd lub inne ciało nadzorujące (np. audyt wewnętrzny)?
 5. Czy w firmie są obecne sprawnie funkcjonujące podsystemy przeciwdziałające oszustwom, takiej jak:
  • Odpowiednie rozdzielenie obowiązków,
  • System autoryzacji dostępu,
  • Środki ochrony fizycznej,
  • System rotacji na stanowiskach,
  • Obowiązkowe urlopy.

Przeciętna firma traci aż 5% swojego rocznego przychodu wskutek nadużyć pracowniczych (ok. 200 tys. USD). Dlatego im więcej odpowiedzi twierdzących, tym lepiej dla przedsiębiorstwa, jego kondycji finansowej, rentowności, jak również wizerunku. Jeżeli odpowiedź „TAK” pada rzadko, wtedy należy rozważyć skorzystanie z usług zewnętrznej firmy doradczej w zakresie bezpieczeństwa biznesu. Doświadczeni eksperci wprowadzą  mechanizmy, które pomogą zwalczyć istniejące i zapobiegać przyszłym przypadkom nadużyć w Twojej organizacji.

Secution Sp. z o.o

 • ul. Grzybowska 87
 • 00-844 Warszawa
 • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.