Usługi

Audyt

Celem projektu audytu jest zdiagnozowanie luk i ryzyk w obszarze bezpieczeństwa biznesu oraz wprowadzenie zmian w firmie, które pozwolą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa do pożądanego poziomu. Realizujemy projekt w trzech krokach:

  • Analiza stanu zastanego w firmie dot. ryzyk wynikających z prowadzonej działalności, które mogą wystąpić ze względu na zmiany przepisów prawnych oraz zmiany w otoczeniu rynkowym (w tym rosnącego zagrożenia przestępczością ekonomiczną w Polsce),
  • Wypracowanie rekomendacji, które będą skutkować aktualizacją i/lub uzupełnieniem wewnętrznych regulacji firmy (procedur, zasad, instrukcji) oraz podniesieniem wiedzy i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa biznesu, co pozwoli na minimalizację ryzyk prowadzonej działalności,
  • Przeprowadzanie weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa biznesu.

Szkolenia

Realizujemy specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z obszaru bezpieczeństwa biznesu dla członków zarządów, kadry kierowniczej oraz pracowników firm. Są to całodniowe projekty szkoleniowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z wiedzą teoretyczną danego zagadnienia oraz uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach i symulacjach. Każde zajęcia wzbogacone są przykładami biznesowymi z różnych branż polskiej gospodarki. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej. W trakcie zajęć uczestnicy biorą udział w ciekawych ćwiczeniach i eksperymentach. Mają szansę zapoznać się z sytuacjami niebezpiecznymi, które już miały miejsce na rynku z tzw. „teczki prokuratora”.

Bezpieczeństwo biznesu dla zarządu

Program przygotowany z myślą o członkach zarządu. W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania na stanowisku członka zarządu, które pozwalają na identyfikację, przeciwdziałanie i neutralizację zdarzeń niebezpiecznych mogących rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną z: odpowiedzialnością członka zarządu, podejmowaniem decyzji biznesowych, podpisywaniem dokumentów, zarządzaniem i komunikacją z podwładnymi. W trakcie warsztatów wskażemy jak zbudować politykę bezpieczeństwa i zarządzać tym procesem w firmie.

Bezpieczeństwo biznesu dla kadry kierowniczej

Program przygotowany z myślą o kadrze kierowniczej. W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania na stanowisku dyrektora i kierownika, które pozwalają na identyfikację, przeciwdziałanie i neutralizację zdarzeń niebezpiecznych mogącym rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną ze: zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego w kontekście nowych regulacji prawnych oraz rosnącej przestępczości ekonomicznej,  lobbingiem, socjotechniką przestępczą, podróżami służbowymi, odpowiedzialnością kadry zarządzającej, działaniami organów kontroli i ścigania. W takcie warsztatów uczymy jak zarządzać bezpieczeństwem procesu biznesowego w firmie.

Bezpieczeństwo biznesu dla pracowników

Program przygotowany z myślą o pracownikach. W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania pracowników, które pozwalają na identyfikację i przeciwdziałanie zdarzeniom niebezpiecznym mogących rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną ze: zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego w kontekście nowych regulacji prawnych oraz rosnącej przestępczości ekonomicznej, zarządzaniem informacjami, socjotechniką przestępczą, podróżami służbowymi, bezpieczną obecnością w Internecie, odpowiedzialnością i uprawnieniami pracownika, działaniami organów kontroli i ścigania. W takcie warsztatów pokazujemy jak postępować, aby aktywnie wspierać proces bezpieczeństwa biznesowego w firmie.

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej. Podczas części szkoleniowej omówimy dlaczego informacja jest w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej najważniejszym dobrem, które trzeba skutecznie pozyskiwać i chronić. Wskazujemy jednocześnie, że czynnik ludzki stanowi najsłabsze ogniwo w kontekście bezpieczeństwa informacji. Definiujemy katalog zagrożeń dla firm, która nie prowadzą działań w zakresie pozyskiwania i ochrony informacji (wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego). Wskazujemy trzy składowe systemu ochrony informacji: bezpieczeństwo związane z personelem, dostęp do informacji oraz bezpieczeństwo działania systemów informatycznych. Uczestnicy dowiadują się poprzez jaki zespół działań buduje się praktycznie ochronę kontrwywiadowczą firmy. Pokazujemy przykłady i rozwiązania, jak efektywnie i zgodnie z prawem stosować narzędzia wywiadowcze, czyli jak pozyskiwać informacje potrzebne do budowania przewagi rynkowej firmy.

Zarządzanie ryzykiem w aspekcie czynnika ludzkiego

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej. W trakcie warsztatu szkoleniowego omawiamy kluczowe aspekty procesu zarządzania ryzykiem związanego z funkcjonowaniem czynnika ludzkiego w organizacji. Koncentrujemy się na zagrożeniach związanych z: procesem rekrutacji i awansowania pracownika, budowaniem struktury wewnętrznej, zarządzaniem relacjami z pracownikami oraz partnerami biznesowymi, niewłaściwą komunikacją oraz trudnymi negocjacjami. Uczymy bezpiecznego zarządzania metodą szczególnego nadzoru, profesjonalnego sposobu rozwiązywania konfliktów, profilowania kryminalistycznego w celu przewidywania oraz identyfikowania zagrożeń dla firmy.

Bezpieczeństwo menadżera

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej. W ramach warsztatu szkoleniowego omawiamy listę kluczowych zagrożeń związaną z pracą w Zarządzie oraz na stanowiskach menadżerskich, do której należą m.in.: zagrożenia związane z przestępczością ekonomiczną, atakami socjotechnicznymi, incydentami podczas podróży i delegacji, utratą istotnych informacji. Uczymy na co trzeba zwracać uwagę i jak się zachowywać, aby odpowiednio wcześnie zauważyć niebezpieczeństwo i potrafić go uniknąć. Wskazujemy na rolę tzw. inteligencji przetrwania oraz świadomości sytuacyjnej, które w istotny sposób pomagają w osiągnięciu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa personalnego.

Zarządzanie kryzysowe

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej. W sytuacji kryzysowej brak odpowiednich procedur i instrukcji powoduje brak możliwości skutecznego zarządzania. W ramach warsztatu pokazujemy w jaki sposób przygotować organizację na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jak nią zarządzać. Omawiamy elementy planu kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej (zewnętrznej i wewnętrznej). Koncentrujemy się na zarządzaniu ludźmi w czasie kryzysu oraz wskazujemy preferowane zachowania liderów.

Bezpieczna obecność w Internecie

Program przygotowany z myślą o pracownikach. W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy zachować dot. bezpiecznej obecności pracownika w Internecie. Uświadamiamy jakie ryzyka i zagrożenia niesie wirtualny świat, kiedy postępuje się nierozważnie i nieostrożnie. Omawiamy kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie tj.: zagrożenia i ich konsekwencje, phishing i odmiany ataków socjotechnicznych, portale społecznościowe i niebezpieczne usługi, złośliwe programy, bezpieczne surfowanie po strona internetowych, bezpieczne użytkowanie poczty email, skuteczne hasła i kody.  W takcie warsztatów uczymy jak użytkować sieć, aby chronić siebie jako pracownika i osobę prywatną oraz pracodawcę.

Projekty doradcze i śledcze

Doradzamy firmom jak przygotować politykę bezpieczeństwa odpowiadającą ich potrzebom oraz wyzwaniom rynkowym z kontekście zmian prawnych oraz zagrożeń ze strony rosnącej przestępczości gospodarczej. Tworzymy regulacje wewnętrzne w postaci procedur oraz instrukcji, które pozwalają skutecznie zarządzać procesem bezpieczeństwa w obszarze funkcjonowania czynnika ludzkiego w organizacji.

Prowadzimy projekty śledcze. Doradzamy klientom w jaki sposób niwelować skutki zdarzeń niepożądanych i niebezpiecznych, które wystąpiły w firmie. Pomagamy rozwiązywać sytuacje biznesowe, których elementem były zdarzenia patologiczne lub przestępcze. Realizujemy zadania śledcze w sytuacji podejrzenia, że mogło dojść do kradzieży, działania na szkodę firmy lub nieuczciwej konkurencji, sabotażu czy zjawiska korupcyjnego.

Kontakt

Biuro

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
(+48) 730 065 017

Formularz kontaktowy

Secution Sp. z o.o

  • ul. Grzybowska 87
  • 00-844 Warszawa
  • NIP 5272776846

 

Newsletter

Materiały eksperckie będą wysyłane w cyklach miesięcznych. Zapraszamy.